www.lakewatches.net lot of fake rolex watches and cheap price

Home เกี่ยวกับเบบี้ส์จีเนียส ปรัชญาของเบบี้ส จีเนียส

ปรัชญาของเบบี้ส จีเนียส

ความสำคัญของช่วงปฐมวัยในเด็กอายุ 0-6 ปี คือ สมองเติบโตและพัฒนาเร็วที่สุด การอบรมเลี้ยงดูในช่วงนี้ มีผลต่อคุณภาพของเด็กตลอดชีวิต เด็กทุกคนเกิดมามีสมองที่พร้อมจะเรียนรู้ แรกเกิดสมองมีน้ำหนักประมาณ 350-500 กรัม เมื่อเปรียบเทียบกับผุ้ใหญ่จะมีน้ำหนักประมาณ 1.3 ก.ก สมองของเด็กจะโตเร็วมากในช่วง 3 ปีแรกขนาดและน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 80 % ของสมองผู้ใหญ่ ดังนั้นการกระตุ้นเซลล์สมองในช่วง 3 ปีแรก คือช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเด็กและไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้อีก การกระตุ้นที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมมีผลทำให้เด็กฉลาดได้
ที่นี่ เบบี้ส์ จีเนียส "ความฉลาดสอนได้"