www.lakewatches.net lot of fake rolex watches and cheap price

Home เกี่ยวกับเบบี้ส์จีเนียส ทำไมจึงต้อง เบบี้ส์ จีเนียส (WHY Babies Genius)

ทำไมจึงต้อง เบบี้ส์ จีเนียส (WHY Babies Genius)

ที่นี่ เบบี้ส์ จีเนียส เราเชื่อว่า” ความฉลาดสอนได้ “
 

-  เพราะเราใส่ใจในพัฒนาการของเด็กทุกคน จนเราสามารถเข้าใจความต้องการของเด็กแต่ละคนได้เป็นอย่างดี  

-  กิจกรรมพัฒนาสมองอันดับ 1 เพราะมีถึง 14 สาขา และบอกต่อมากที่สุดว่า “เรียนแล้วได้ผลจริง”

-  กิจกรรมนาน 1 ชั่วโมง ภายใน 1ชั่วโมงประกอบไปด้วยกิจกรรมหลากหลาย เช่น ดนตรี ภาษาอังกฤษ ศิลปะ กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ และเชาวน์ เป็นต้น

-  มีการเปลี่ยนสื่อการสอนทุกสัปดาห์ และเหมาะสมกับทุกช่วงวัย

-  มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับพัฒนาการและป้องกันพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็กได้

-  ครูผู้สอน Babies Genius เชื่อว่าครูเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการเรียนการสอน ดังนั้นครูของเราจึงผ่านขั้นตอนการอบรมมาอย่างดี ไม่ว่าการดูแลเด็กภายในห้องช่วง Play Time หรือ ทักษะด้านการสอนและนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ปกครองและเด็ก

-  การสอนแบบ Child Centered โดยพิจารณาจากตัวเด็กเป็นหลัก เพื่อให้เด็กมีความสุข กระตุ้นสมองในการเรียนรู้ด้านต่างๆ

-  หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง รวมถึงการค้นคว้าหัวข้อ หรือเรื่องราวต่างๆ ที่จะมานำเสนอในการสอน เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เด็กๆ ได้นำความรู้ไปพัฒนาตนเองและบุคคลรอบข้าง

-  อุปกรณ์ภายในห้องเรียนของ Babies Genius คำนึงถึงความปลอดภัย และ ปรับเปลี่ยนไปตามช่วงอายุของเด็กเป็นหลัก ดังนั้นผู้ปกครองจึงสามารถมั่นใจได้ว่า เด็กๆจะได้รับการดูแลและใช้อุปกรณ์ให้เหมาะกับวัย เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่

-  สื่อการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรจากประเทศอังกฤษ ที่ได้รับคัดสรรมาเป็นอย่างดี เหมาะกับวัยการเรียนรู้ของเด็ก

 

 

ทำไมจึงต้อง ดนตรี คลาสสิค

เพราะดนตรีคลาสิคมีท่วงทำนองและจังหวะซับซ้อน จึงช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง ในส่วนที่เกี่ยวกับ Spatial Temporal(การคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆได้รวดเร็ว) ซึ่งเป็นสมองส่วนสำคัญที่ใช้ในการเรียนรู้ของเด็กคือ ควบคุมการฟังความเข้าใจภาษากลิ่น ความจำและอารมณ์