www.lakewatches.net lot of fake rolex watches and cheap price

Home เกี่ยวกับเบบี้ส์จีเนียส ทำไมจึงต้องพัฒนาสมองลูก

ทำไมจึงต้องพัฒนาสมองลูก

-  ในช่วงอายุ 0-5 ปี อัตราการเรียนรู้จะสูงที่สุดในชีวิตและมากกว่าวัยใด ๆ เนื่องจากสมองของลูกพัฒนาเร็วมาก(Brain Growth Spurt) ช่วงวัยจำเป็นโอกาสเดียวที่สำคัญของชีวิตในการพัฒนาศักยภาพทางสมองของลูก น้อยได้อย่างเต็มที่ และไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้อีก......

-  เพราะรอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว

-  ค้นหาอัจริยะภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กเล็ก การพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กที่ดีที่สุด คือ การพัฒนาตามธรรมชาติ เพราะเด็กแต่ละคนมีความถนัดติดตัวมาไม่เหมือนกัน ถึงจะเป็นพี่น้อง หรือ ฝาแฝด ก็ยังแตกต่างกันได้ ซึ่งความถนัดที่ว่าคือ “อัจฉริยะภาพ” ที่นี่เบบี้ส์ จีเนียส มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อวัตถุประสงค์หลักคือ ค้นหาอัจริยะภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กเล็ก

 


Preschool program / ฝึกไปโรงเรียน  

-  ส่งเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ  

-  ฝึกทักษะสมอง สอนความฉลาด 8 ด้าน (Multiple Intelligences) คือ ด้านภาษา ด้านตรรกะ-คณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านดนตรี ด้านการเคลื่อนไหว ด้านความเข้าตนเอง ด้านสังคม และด้านธรรมชาติ  

-  เสริมสร้างสติปัญญา และความจำระยะยาว  

-  ส่งเสริมการรักการอ่านหนังสือ  

-  เสริมสร้างความมั่นใจกล้าแสดงออก (Self-confidence)  

-  ฝึกสมาธิ (Focus and Concentration)  

-  ฝึกระเบียบวินัย  

-  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  

-  ฝึกแก้ไขปัญหา  

-  ส่งเสริมเชาวน์ปัญญา

-  ส่งเสริมการรักการอ่านหนังสือ

-  ฝึกทักษะการฟัง และ การพูด

-  เรียนรู้การปรับตัว การฟังคำสั่งกลุ่ม

-  มีความภาคภูมิใจ (Sense of Success)

-  มีความสุข (Happiness)

-  พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่